PSMU PSMF dan PSMP

Tugas Pokok dan Fungsi Pengendali Sistem Mutu Universitas, Fakultas dan Program Studi

Organisasi Sistem Penjaminan Mutu (SPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
Organisasi SPM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terdiri dari Senat Akademik, Rektor UIN Sunan Kalijaga, dan Lembaga Penjaminan Mutu yang memiliki tugas:
1. Merencanakan, melaksanakan dan mengemban mutu.
2. Menyusun perangkat pelaksana penjaminan mutu.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
4. Melaksanakan dan mengemban audit internal.
5. Melaporkan pelaksanaan penjaminan mutu.
6. Menyiapkan SDM penjaminan mutu (auditor).
7. Konsultan dan pendamping dalam kerja sama di bidang penjaminan mutu.
8. Pengembang sistem informasi penjaminan mutu.

Organisasi SPM Fakultas
Organisasi SPM di tingkat Fakultas terdiri dari Senat Fakultas, Dekan dan Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF). Personalia SPMF bertugas untuk:
1. Mengembangkan penjaminan mutu Fakultas.
2. Melakukan sosialisasi penjaminan mutu di Jurusan/Program Studi.
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu.
4. Melakukan konsultasi dan pendampingan pelaksanaan penjaminan mutu.

Tugas Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF) sebagai berikut:
1. Membantu Wakil Dekan Bidang Akademik melaksanakan penjaminan mutu Fakultas.
2. Membahas dan menindaklanjuti laporan PSMP (Jurusan dan Prodi).
3. Membuat evaluasi diri Jurusan/Prodi.
4. Memperbaiki proses pembelajaran.
5. Mengirim hasil evaluasi diri ke Fakultas dan Senat.

Organisasi Pengendali Sistem Mutu Program Studi (PSMP)
Pada tingkat Jurusan atau Program Studi dibentuk Pengendali Sitem Mutu Prodi (PSMP). 
PSMP bertugas melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. Membantu kegiatan Jurusan/pengelola Program Studi dalam kelancaran kegiatan akademik.
2. Memonitor proses pembelajaran serta mengevaluasi pembelajaran pada akhir semester.
3. Mengadakan rapat minimal sekali dalam dua bulan.
4. Membuat laporan pelaksanaan penjaminan mutu kepada Jurusan/Prodi dan PSMF.

Daftar Nama Pengendali Sistem Mutu Fakultas Dan Program Studi (PSMF/PSMP) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

No. N  a  m  a Prodi Jenjang Fakultas
1   Herawati,  S.Pd.,  M.Pd.  FAIB S1 FAIB
2   Dr.  Ridwan,  S.Ag.,  M.Hum.  Bahasa  dan  Sastra  Arab S2 FAIB
3   Ening  Herniti,  M.Hum.  Bahasa  dan  Sastra  Arab S1 FAIB
4   Thoriq  Tri  Prabowo,  M.IP.  Ilmu  Perpustakaan S1 FAIB
5   Aninda  Aji  Siwi,  S.Pd.,  M.Pd.  Sastra  Inggris S1 FAIB
6   Fatiyah,  S.Hum.,  M.A.  Sejarah  dan  Kebudayaan  Islam S1 FAIB
7   Dr.  Muhammad  Wildan,  MA.  Sejarah  Peradaban  Islam S2 FAIB
8   Aris  Risdiana,  S.Sos.I.,  MM.  FDK S1 FDK
9   Moh.  Khoerul  Anwar,  S.Pd.,  M.Pd.  Bimbingan  dan  Konseling  Islam S1 FDK
10   Arin  Mamlakah  Kalamika,  S.Sos.,  M.A.  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial S1 FDK
11   Widowati  Maisarah,  SIP.,  MA.  Komunikasi  dan  Penyiaran  Islam S1 FDK
12   Munif  Solihan,  S.Sos.I.,  MPA.  Manajemen  Dakwah S1 FDK
13   Ahmad  Izudin,  S.Sos.I.,  M.Pd.I.  Pengembangan  Masyarakat  Islam S1 FDK
14   Dr.  Ahmad  Bahiej,  SH,  M.Hum.  FSH S1 FSH
15   Ratnasari  Fajariya  Abidin,  SH.,  MH.  Hukum  Ekonomi  Syariah  (Muamalah) S1 FSH
16   Dr.  Ali  Sodiqin,  M.Ag.  Hukum  Islam S2 FSH
17   Yasin  Baidi,  S.Ag.,  M.Ag.  Hukum  Keluarga  Islam  (Ahwal  Syakhsiyyah) S1 FSH
18   Gugun  El  Guyanie,  LL.M.  Hukum  Tata  Negara S1 FSH
19   Faiq  Tobroni,  M.H.  Ilmu  Hukum S1 FSH
20   Gusnam  Haris,  S.Ag.,  M.Ag.  Perbandingan  Madzhab S1 FSH
21   Dr.  Andi  Prastowo,  S.Pd.I.,  M.Pd.I.  FITK S1 FITK
22   Dr.  Suwadi,  S.Ag,  M.Ag.  Manajemen  Pendidikan  Islam S2 FITK
23   Nora  Saiva  Jannana,  M.Pd.  Manajemen  Pendidikan  Islam S1 FITK
24   Prof.  Dr.  Sangkot  Sirait,  M.Ag.    Pendidikan  Agama  Islam S3 FITK
25   Dr.  Muh.  Wasith  Achadi,  S.Ag.,  M.Ag.  Pendidikan  Agama  Islam S2 FITK
26   Yuli  Kuswandari,  S.Pd.,  M.Hum.  Pendidikan  Agama  Islam S1 FITK
27   Dr.  R.  Umi  Baroroh,  S.Ag,  M.Ag.  Pendidikan  Bahasa  Arab S2 FITK
28   Nurul  Huda,  S.S.,  M.Pd.I.  Pendidikan  Bahasa  Arab S1 FITK
29   Dr.  Sri  Sumarni,  M.Pd.  Pendidikan  Guru  Madrasah  Ibtidaiyah S2 FITK
30   Fitri  Yuliawati,  S.Pd.Si.,  M.Pd.Si.  Pendidikan  Guru  Madrasah  Ibtidaiyah S1 FITK
31   Dr.  Suyadi,  S.Ag.,  M.A.  Pendidikan  Islam  Anak  Usia  Dini  (PIAUD) S2 FITK
32   Rohinah,  S.Pd.I.,  M.A.  Pendidikan  Islam  Anak  Usia  Dini  (PIAUD) S1 FITK
33   Abd.  Aziz  Faiz,  M.Hum.  FUPI S1 FUPI
34   Dr.  Mutiullah,  S.Fil.I.,  M.Hum.  Aqidah  dan  Filsafat  Islam S1 FUPI
35   Novian  Widiadharma,  S.Fil.,  M.Hum.  Aqidah  dan  Filsafat  Islam   S2 FUPI
36   Fitriana  Firdausi,  S.Th.I.,  M.Hum.  Ilmu  Al-Quran  dan  Tafsir S1 FUPI
37   Dadi  Nurhaedi,  S.Ag.,  M.Si.  Ilmu  Hadis S1 FUPI
38   Ratna  Istriyani,  M.A.  Sosiologi  Agama S1 FUPI
39   Dr.  Dian  Nur  Anna,  S.Ag,  M.A.  Studi  Agama  Agama   S1 FUPI
40   Sudarlin,  S.Si.  M.Si.  FST S1 FST
41   Dr.  Isma  Kurniatanty,  S.Si.,  M.Si.  Biologi S1 FST
42   Cecilia  Yanuarief,  M.Si.  Fisika S1 FST
43   Sudarlin,  S.Si.  M.Si.  Kimia S1 FST
44   Pipit  Pratiwi  Rahayu,  S.Si.,  M.Sc.  Matematika S1 FST
45   Annisa  Firanti,  S.Pd.Si.,  M.Pd.  Pendidikan  Biologi S1 FST
46   Rachmad  Resmiyanto,  S.Si.,  M.Sc.  Pendidikan  Fisika S1 FST
47   Agus  Kamaludin,  M.Pd.  Pendidikan  Kimia S1 FST
48   Nurul  Arfinanti,  S.Pd.Si.,  M.Pd.  Pendidikan  Matematika S1 FST
49   Cahyono  Sigit  Pramudyo,  S.T.,  M.T.  Teknik  Industri S1 FST
50   Rahmat Hidayat, S.Kom., M.Cs.  Teknik  Informatika S1 FST
51   Muhammad  Taufiq  Nuruzzaman,  ST.,  M.Eng.  Informatika S2 FST
52   Dra.  Marfuah  Sri  Sanityastuti,  M.Si.  FISHUM S1 FISHUM
53   Rika  Lusri  Virga,  S.IP.,  M.A.  Ilmu  Komunikasi S1 FISHUM
54   Raden  Rachmy  Diana,  S.  Psi.,  MA.,  Psi.  Psikologi S1 FISHUM
55   Dr.  Astri  Hanjarwati,  S.Sos.,  M.A.  Sosiologi S1 FISHUM
56   Muhfiatun,  S.E.I.,  M.E.I.  FEBI S1 FEBI
57   Dwi  Marlina  Wijayanti,  S.Pd.,  M.Sc.  Akuntansi  Syariah S1 FEBI
58   Dr.  Ibnu  Muhdir,  M.Ag.  Ekonomi  Syariah S2 FEBI
59   Anggari  Marya  Krenowati,  SE.,  ME.  Ekonomi  Syari'ah S1 FEBI
60   Agus  Faisal,  S.E.I.,  M.E.I.  Manajemen  Keuangan  Sya'riah S1 FEBI
61   Alex  Fahrur  Riza,  SE.,  M.Sc.  Perbankan  Syariah S1 FEBI
62   Munirul  Ikhwan,  Lc.,  MA.,  Ph.D.  PPS S1 PPS
63   Zulkipli  Lessy,  S.Ag,  S.Pd,  M.Ag,  MSW,  Ph.D.  Interdisciplinary  Islamic  Studies S2 PPS
64   Dr.  Aziz  Muslim,  M.Pd.  Studi  Islam S3 PPS